Informacje dla autorów

Informacje dla autorów:

Objętość streszczenia referatów (z podaniem imion i nazwisk autorów oraz nazwy instytucji), w języku polskim lub angielskim, nie powinna przekraczać 2500 znaków. Streszczenia (wzór w załączniku) należy przygotować w programie MS Word 2003 (lub nowszym) i przesłać drogą elektroniczną na adres:
wb.konferencja2018@pb.edu.pl

 

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji prace mogą zostać opublikowane m.in. w czasopismach z listy A MNiSW: „Polish Journal of Environmental Studies”, „International Agrophysics” lub listy B MNiSW: „Acta Agrophysica”, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, „Agricultural Engineering”, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów publikacji w w/w czasopismach.
 

Streszczenie